Meer over Stichting DIG050

Onze dagbesteding is ooit begonnen als computerproject.
Er gebeurt dan ook van alles met de computer, cursussen, reparaties, LAN-party’s en er is ook individuele computerondersteuning.
Anno 2024 kunnen we stellen dat  DIG050 meer is dan alleen computeren.
 
DIG050 is in zowel Groningen als Hoogezand een Algemene Voorziening.
Dit betekent dat, wanneer u woonachtig bent in de gemeente Groningen dan wel de gemeente

Midden-Groningen, u geen indicatie nodig heeft en u de activiteiten van DIG050 gratis kan bezoeken.
Voor organisaties komt daar nog wel iets bij. Dat heeft met de financiering te maken.
We zijn een maatwerkvoorziening voor organisaties die een overeenkomst hebben met gemeenten die ondersteuning bieden aan cliënten op basis van de WMO2015/ZVW(DBC/Lggz)/WLZ.


Ons hoofddoel:

Het bieden van een algemeen toegankelijke dagbesteding aan iedereen die
hulp wil op het gebied van computers en het activeren van mensen tot deelname aan de digitale wereld. 
In het bijzonder van mensen met beperkte financiële middelen en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt,

het bieden van arbeidstraining en arbeidsintegratie.


Bestuur:
Voorzitter Hans Huiting
Secretaris/penningmeester Reina Dijkstra 
Vacature
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken.


KvK-nummer  67497209 -

IBAN NL70 INGB 0007484056
RSIN 857029472

Bezoekadres: Merwedestraat 54 
9725 KA Groningen
Stichting DIG050RSIN 857029472
 
Wie, wat en hoe


Klankbordgroep
Elke maand vindt er een Klankbordgroep vergadering plaats.
In deze klankbordgroep zitten vijf deelnemers van de dagbesteding en een medewerker van DIG050.
Het doel van deze vergaderingen is om de deelnemers een stem te geven in het reilen en zeilen van DIG050.
De deelnemers kunnen adviezen en tips geven over het beleid van DIG050.
De medewerkers bespreken hier ideeën van activiteiten en nieuwe ontwikkelingen bij de dagbesteding.
De deelnemers van de dagbesteding kunnen hierop dan reageren.

Daarnaast wordt er ook één keer in de twee maanden overlegd met de helpdesk, hier werken collega’s

met een participatiebaan of vrijwilligers aan computers voor de computerbank of voor particulieren.
In deze overleggen worden nieuwe ontwikkelingen van de computerbank besproken.
Tijdens deze vergaderingen kan iedereen zijn of haar mening geven over hoe de helpdesk functioneert en meedenken met oplossingen of bij ideeën.


 

visie, doelen, plaats


Visie


Iedereen heeft recht op een plek in de samenleving, jong of oud, ziek of gezond.
De visie van DIG050 is dat iedereen kan participeren in de samenleving, op zijn of haar eigen manier.
DIG050 wil zo’n plaats bieden aan iedereen die dit nodig heeft in de gemeente Groningen.
DIG050 vindt het belangrijk dat iedereen het werk kan doen wat iemand leuk vindt en wat bij iemands interesses past.
De dagbesteding wordt voor iedereen persoonlijk aangepast op de persoonlijke wensen en behoeften.
DIG050 is vooruitstrevend en houdt de ontwikkelingen in de zorg en technologie nauwlettend in de gaten.
De deelnemers kunnen met elke hulpvraag op het gebied van computers, technologie aan het werk op de dagbesteding.
DIG050 wil actief bijdragen aan de maatschappij en wil de minima in de gemeente Groningen de mogelijkheid bieden om als volwaardig lid te participeren in de samenleving.

* DIG050 heeft kennis van technologische ontwikkelingen en vertaalt deze naar haar deelnemers.
* Elke deelnemer kan op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo werken aan zijn/haar doelen en hulpvragen.
* Het aanbod van de dagbesteding wordt op elke deelnemer persoonlijk afgestemd.
* De dagbesteding participeert actief in de maatschappij door contacten te onderhouden met    andere dagbestedingen en zorginstellingen in de gemeente Groningen.
  Het samenwerkingsverband met de voedselbank is hiervoor een voorbeeld.
 
Organisatie, beleid en meer

Stichting DIG050 (voorheen Dagbesteding in Groningen) is een kleinschalige dagbesteding in de stad Groningen.
Daarnaast hebben we ook een locatie in Hoogezand.
De dagbesteding is gericht op iedereen, in alle leeftijdscategorieën, die affiniteit heeft met computers, of

iets wil leren met computers.
‘Iets met computers’ dat is ons gebied; deelnemers kunnen een computercursus volgen of meedraaien bij de helpdesk en/of zelf hun ding doen achter de computer. Dat kan in het Talmahuis.

We zijn  aanwezig op maandag t/m donderdag.
De structuur van onze stichting is transparant.
De lijnen zijn kort met het bestuur en de medewerkers.
We zijn direct bereikbaar voor vragen, opmerkingen en suggesties.

Visie

Iedereen heeft recht op een plek in de samenleving, of je nu jong of oud,ziek of gezond bent.
De visie van Dig050 is dat iedereen kan participeren in de samenleving, op zijn of haar eigen manier.
Dig050 wil zo’n plaats bieden aan iedereen die dit nodig heeft in de gemeente Groningen.
Dig050 vindt het belangrijk dat iedereen het werk kan doen wat iemand leuk vindt en wat bij iemands

interesses past.
De dagbesteding wordt voor iedereen persoonlijk aangepast op de persoonlijke wensen en behoeften.
Dig050 is vooruitstrevend en houdt de ontwikkelingen in de zorg en technologie nauwlettend in de gaten.
De deelnemers kunnen met elke hulpvraag op het gebied van computers, technologie aan het werk op de dagbesteding.
Dig050 wil actief bijdragen aan de maatschappij en wil de minima in de gemeente Groningen de mogelijkheid bieden om als volwaardig lid te participeren in de samenleving.
Dit wil Dig050 doen door de mogelijkheid te bieden minima te voorzien van pc’s, zodat ook hier ouders, kinderen of alleenstaanden mee kunnen komen in de digitale wereld. Hierbij wordt de computer in bruikleen verstrekt.

Ons bestuur

Het bestuur van de Stichting DIG050 bestaat uit Hans Huiting en Reina Dijkstra.
De derde positie in het bestuur is vacant. Begin februari zal deze functie vervuld zijn.
Het bestuur wordt geadviseerd door een klankbordgroep waarin vijf deelnemers zitting hebben.

Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur het actuele beleidsplan vast.
Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering en goedgekeurd door de klankbordgroep.

Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.
De stichting heeft twee locaties waar in totaal 80 deelnemers computerondersteuning ontvangen.


Doel van de stichting...….
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 1 van de statuten en luidt als volgt:

Het aanbieden van een algemeen toegankelijke dagbesteding aan iedereen die  hulp wil op het gebied van computers en het activeren van mensen tot deelname aan de ‘digitale wereld’, in het bijzonder voor mensen met beperkte financiële middelen en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt.
 Het aanbieden van arbeidstraining en arbeidsintegratie aan verschillende doelgroepen;
 Het, in bruikleen, ter beschikking stellen van computers aan mensen die op bijstandsniveau leven.

Bereiken van doelen.


De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door zinvolle en gevarieerde activiteiten/projecten aan te bieden waarbij ruimte is voor persoonlijke inbreng, ontwikkeling en ontspanning onder begeleiding van deskundig personeel.
Daarnaast worden er computercursussen en trainingen aangeboden die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Verder is er individuele begeleiding voor mensen in het kader van een re-integratie.
In het bijzonder door hen te helpen hun kennis te vergroten op het gebied van het gebruik van computers.
Dit in samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties.

Bestedingsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft niet naar winst.
Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten
ten goede laat komen aan de doelstelling.

Bron van inkomsten
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften,legaten, hetgeen - door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.
Met diverse zorgaanbieders is er een overeenkomst voor de begeleiding die de stichting geeft aan de mensen binnen de dagbesteding.
Door deze zorgaanbieders wordt een vergoeding aan de stichting verstrekt.
De stichting heeft overeenkomsten met: * Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming

* Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag Daarnaast ontvangt de stichting subsidie van de gemeente Groningen in hetkader van een Algemene Voorziening van de WMO.
De stichting heeft een gediplomeerde begeleider in dienst.
Deze begeleiders zijn in dienst van de stichting wat een vaste kostenpost zal vormen.
De medewerker wordt betaald volgens de richtlijnen CAO Zorg en Welzijn.

Beleid
* Dig050 heeft kennis van technologische ontwikkelingen en vertaalt deze naar haar deelnemers.
* Elke deelnemer kan op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo werken aan zijn/haar doelen en hulpvragen.
* Het aanbod van de dagbesteding wordt op elke deelnemer persoonlijk afgestemd.
* De dagbesteding participeert actief in de maatschappij door contacten te onderhouden met andere dag-bestedingen en zorginstellingen in de gemeente Groningen.
Het samenwerkingsverband met de voedselbank is hiervoor een voorbeeld.

Vervoer
Tevens heeft de stichting vervoer zelf georganiseerd zodat de doelstelling, van het ter beschikking stellen van computers aan mensen op bijstandsniveau, maximaal gerealiseerd kan worden door medewerkers en
vrijwilligers.
De stichting telt begin 2017 één medewerker (0,80 fte).
Daarnaast wordt er extra ondersteuning geboden door vrijwilligers en enkele deelnemers met een participatiebaan.


Administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door Administratiekantoor
Knorren te Assen.
Tevens zullen zij ook het financieel rapport verzorgen.